DFC WORLD HOME | HOME
 
DFC ISRAEL
feel imagine do share
Social media logos tumblr c youtube twitter facebook
 
 
 
 
  LATEST GLOBAL UPDATES  
 
 
  ISRAEL UPDATES  
 
 
  שאלות מנחות לתיאור התהליך  
spacer spacer spacer
 

"שאלות מנחות לבחינת תהליך "יוצרים שינוי

    

להרגיש: תהליך בחירת הבעיה

כיצד נבחרה הבעיה? עד כמה הבעיה שנבחרה אכן נגעה לרוב חברי הקבוצה ועד כמה הבעיה שנבחרה עלתה מתוך הילדים עצמם? 

להרגיש: הבנה של צרכי האחר

עד כמה זיהוי הבעיה נבע מברור משמעותי דיו של הצורך של האוכלוסייה או של השטח שנבחר? מהי רמת האמפתיה שגילו הילדים בצרכים של האחר, של הקהילה או של הסביבה? האם ואיזו עבודת חקר נעשתה?

 

לדמיין: פתרונות עומק

לעיתים הבעיה נמצאת מתחת לאף אבל כדי לפתור אותה מהשורש דרוש תהליך מעמיק יותר אשר דורש העמקה וחיפוש של מקורותיו. עד כמה הפתרונות שהועלו נוגעים לרבדים שונים המהווים את שורש הבעיה? 

לדמיין: פתרונות מחוץ לקופסא

הבעיה לא צריכה להיות מקורית אבל לעיתים פתרונה דורש חשיבה יצירתית. האם הפתרון שנבחר הינו יצירתי, חדש, שונה או מקורי לבעיה הנבחרת? מה היה תהליך הבחירה? 

לדמיין: החיבור בין הצורך לפתרון

הרעיון שהקבוצה הגתה כפתרון אמור להתייחס לשורש הבעיה ולצורך שזוהה. האם ישנו קשר טוב בין הפתרון לסיבות ולצורך? 

 

לעשות: פיילוט

לפני שיוצאים לעשות בגדול האם בדקתם את הפתרון שלכם? האם ערכתם פיילוט ובקשתם משוב על הפתרון שלכם לפני הוצאתו לפועל? 

לעשות: תהליך הוצאתו לפועל של הפתרון

תהליך הוצאת הפרויקט לפועל דורשת תיאום, משאבים והתארגנות מראש. מהי רמת התכנון של הוצאת הפרויקט לפועל?

לעשות: הוצאתו לפועל של הפתרון באופן מוצלח

חיוני שהקבוצה תיישם את החזון שלה. איך זה נעשה? האם ניתן לראות את תוצאות הביצוע בשטח?  

עוד כמה היבטי התייחסות:

מידת השפעה: האם הפתרון היה רחב היקף בהשפעתו או שיש לו פוטנציאל להיות כזה? 

קיימות: האם לפתרון יש פוטנציאל להישמר לאורך זמן אם כן מדוע? ואיך? 

בר שכפול: מהי מידת הקלות בה אחרים יוכלו להוציאו לפועל בתנאים אחרים, בסביבה או במדינה אחרת? 

לשתף: שיתוף מעגלים

מהי מידת השיתוף של מעגלים נוספים בעשייה? 

שינוי: מציג שינוי אישי

עד כמה ניתן לזהות את השינוי שחל בילדים עצמם כתוצאה מהתהליך שעברו? האם ניכרת התלהבות בקרב הילדים? האם ניכרת גאווה בעקבות התהליך? האם הילדים מציגים רעיונות לפעילויות נוספות?